بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری سرمايه گذاري سیمان تامين – سیتا در تاریخ 3 شهریور 1400

پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 15,902 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 15,198 میلیارد تومان می باشد. (با فرض قرارداد NAV سفارس به جای قیمت تابلو) مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس و خوزستان – سيمان اروميه – سيمان صوفيان و سيمان شاهرود. پرتفوی غیر بورسی: ارزش برآوردی پرتفوی غیر […]